Výpočty objektů čistírny odpadních vod

Kurz celoživotního vzdělávání, VUT FAST v Brně
16. a 23. 11. 2017
Ing. Petr Hluštík, Ph.D.
prof. Ing. Petr Hlavínek, CSc., MBA

Kurz celoživotního vzdělávání

Výpočty objektů čistírny odpadních vod

Dvoudenní kurz v oblasti čištění odpadních vod

Datum a místo
16. a 23. 11. 2017 (9-15 hod)
místo konání: Brno, Žižkova 17, Fakulta stavební VUT v Brně (místnost bude upřesněna)
Cena
6200 Kč bez DPH (v ceně je zahrnuto občerstvení, oběd a studijní materiály)
Anotace
Dvoudenní kurz v oblasti čištění odpadních vod

16. 11. 2017 – Základní výpočty na čistírně odpadních vod I
Přítok na ČOV – koncentrace odpadních vod – látkové zatížení odpadních vod – základní objekty mechanického předčištění česle a lapák písku, objekt mechanického čištění usazovací nádrž
23. 11. 2017 – Základní výpočty na čistírně odpadních vod II
Objekty biologického čištění aktivační a dosazovací nádrž – objekty kalového hospodářství – zahuštění kalu – vyhnívání kalu – odstředění kalu

Kurz se bude skládat z teoretických a praktických bloků, přičemž v rámci praktických bloků budou účastníci počítat cvičné příklady.
Kurz je určen pracovníkům společností vodovodů a kanalizací, pracovníkům projekce, dodavatelům strojních zařízení ČOV a čistírenských technologií. Účastníci kurzu obdrží osvědčení o absolvování tohoto kurzu celoživotního vzdělávání.
Na tento kurz je nutné vzít si s sebou kalkulačku s pokročilými funkcemi.

Zájemci o kurz mohou přihlášky zasílat na e-mail: bilovska.j@fce.vutbr.cz, do přihlášky uveďte prosím tyto údaje:

 • Název kurzu:
 • Jméno:
 • Příjmení:
 • Tituly:
 • Datum narození (bude uvedeno na Osvědčení o absolvování kurzu):
 • Organizace (název):
 • Adresa organizace:
 • IČ firmy:
 • DIČ firmy:
 • Kontaktní e-mail:
 • Kontaktní telefon:

Přihlášky zasílejte nejpozději do 1. 11. 2017.

O ústavu

Ústav vodního hospodářství obcí

Ústav vodního hospodářství obcí (zkr. ÚVHO) je odborným garantem zaměření vodního hospodářství obcí na oboru Vodní hospodářství a vodní stavby („V“) na Fakultě stavební VUT v Brně. Ústav zajišťuje a svou odborností garantuje výuku předmětů v bakalářských studijních programech „Stavitelství“ a „Stavební inženýrství“ a v magisterském i doktorském studijním programu „Stavební inženýrství“.

Pedagogické zaměření akademických pracovníků působících na ústavu odpovídá nosným oblastem činnosti ústavu v oblasti vodního hospodářství obcí (zdravotního inženýrství). Akademičtí pracovníci se na ústavu v pedagogické i výzkumné oblasti podílí na práci odborných skupin:

 • Vodárenství – úprava vody a doprava vody
 • Stokování a čištění odpadních vod
 • Inženýrské sítě
 • Balneotechnika a odpadové hospodářství

Odborné skupiny garantují výuku povinných předmětů i předmětů navazujících na základní kurzy zaměření formou volitelných kurzů.

Pedagogická činnost akademických pracovníků ústavu je logicky podmíněna jejich vědecko-výzkumnou činností a jinou odbornou činností. Akademičtí i ostatní pracovníci ústavu jsou zapojeni do vědecko-výzkumné činnosti ve formě grantů či mezinárodních výzkumných projektů, organizují kurzy celoživotního vzdělávání pro praxi a veřejnou správu, pořádají odborné konference, realizují další hospodářskou činnost ve formě služeb pro praxi (posudky, studie a projekty).

Akademičtí pracovníci se také podílejí na inovaci vzdělávacího sytému zapojením do různých projektů a operačních programů, např. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Řada akademických pracovníků ústavu jsou členy či předsedy komisí u státních závěrečných zkoušek na stavebních fakultách v Praze i Bratislavě a komisí pro udělování vědeckých hodností v našem oboru.